Zpět na úvodní stránku

bukovinaObec Černilov získala v roce 2018 v rámci programu rozvoje venkova investiční účelovou dotaci z dotačního fondu Královehradeckého kraje:

Projekt: „Černilov – Bukovina, úprava centra obce“

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce: Obec Černilov

Smlouva: 18POVU1-0074

Účel dotace: a. 18POV12 Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury

Investiční dotace: 1 350 000,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019

Doba realizace stavby: 2. Q 2019

Celková hodnota díla: 3 335 636,30 Kč bez DPH, tj. 4 036 120,00 Kč s DPH

Zpracovatel PD: VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík

Zhotovitel stavby: Pavel Kašpar, Hradec Králové, IČ: 16279034

Kolaudační souhlas: čj. MMHK/159097/2019 ST1/JA ze dne 5. 9. 2019

Předmětem stavby byla komplexní úprava veřejného prostranství v centru obce Bukovina - zklidnění prostoru před obecním domem čp. 55. Jednalo se o provedení rekonstrukce vozidlové komunikace a chodníků, doplnění parkovacích stání, zpevněných ploch, zeleně a mobiliáře. Část obousměrné dvoupruhové vozovky šířky 5,5 m s krytem ze žulových kostek je opatřena fyzickými zpomalovacími nájezdovými prahy, zbylá část vozidlové komunikace je ze živice. Chodníky jsou provedeny z betonové zámkové dlažby v barvě přírodní. Další plochy pro pěší jsou řešeny v prostoru kolem obecního domu, včetně klidových zón s lavičkami. Vznikla nová kolmá a podélná parkovací stání. Při jižní části obecního objektu je provedena zmenšená plocha pro pétanque. Stávající dětské hřiště je od veřejného prostoru odděleno plůtkem s brankou.

V rámci akce byly provedeny sadové úpravy. Posezení a sokl budovy obecního domu je lemován smíšenými okrasnými záhony nižších keřů, travin a trvalek. Podél protějšího chodníku je založeno nové stromořadí z třešní mahalebek. V upravovaném prostoru byl založen nový trávník.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

kraj

„Rychlý zásahový automobil pro jednotku SDH obce Černilov“

Obec Černilov pořídila v roce 2019 pro jednotku SDH obce Černilov v kategorii JPO II nový rychlý zásahový automobil („RZA“). Jedná se o RZA hmotnostní třídy L s celkovou hmotností nepřesahující 2500 kg na automobilovém podvozku v kategorii 1, vybavený stálým pohonem obou náprav v provedení speciálním redukovaném vč. příslušenství, konkrétně vozidlo model KODIAQ Active 2,0 TSI 140 kW 7-stupňový automat 4x4, kód NS72PZ. Dodavatelem vozidla vč. příslušenství byla firma THT Polička s.r.o., IČ: 46508147. Na pořízení RZA obec získala v prosinci 2018 investiční účelovou dotaci z dotačního fondu Královehradeckého kraje:

Projekt:                              „Pořízení rychlého zásahového automobilu pro jednotku SDH obce Černilov v kategorii JPO II“

Poskytovatel:                            Královehradecký kraj

Příjemce:                                  Obec Černilov

Smlouva:                                  18RGI02-0395

Investiční dotace:                       850 000,00 Kč    

Doba realizace projektu:             1. 12. 2018 – 31. 12. 2019

Účel dotace:           zvýšení akceschopnosti JPO II a zkvalitnění pomoci při záchranných a likvidačních prací prostřednictvím pořízení nového vozidla RZA, které je určeno jako prvovýjezdové na všechny typy zásahů

Celková kupní cena vozidla vč. příslušenství je 1 977 866 Kč s DPH. Vozidlo bylo uvedeno do užívání dne 28. 8. 2019.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

kraj

DSC 4862

logo khkObec Černilov získala v roce 2016 investiční účelovou dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje:

Akce: Realizace obnovy malé vodní nádrže Dolejšák

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce dotace: Obec Černilov

Smlouva: 16ZPD02-0005

Čerpáno z dotace: 400.000 Kč

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

dolejsak dotace


Obec Černilov nakoupila v roce 2016 pro JPO novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 – TATRA T815. Dodavatelem vozidla vč. příslušenství byla firma THT Polička, s.r.o., IČ 46508147.

logo khk

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR (Fond zábrany škod) a Královehradeckým krajem. Na naviják k vozidlu přispěla částkou 50 tis. Kč také firma SOLAR Černilov, s.r.o.

Celková hodnota vozidla vč. příslušenství: 6,082.210 Kč

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

Zdroje financování:

I. Akce: FZŠ Obec Černilov – CAS

Identifikační číslo: 014D241006002

ÚZ: 14984 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Příjemce: Obec Černilov

Čerpáno: 2,500.000 Kč

 

II. Akce: Modernizace hasičské techniky pro JPO II a JPO III

Smlouva číslo: 16RRD01-0005

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce dotace: Obec Černilov

Čerpáno: 1,000.000 Kč

 

III.Akce: Příspěvek na pořízení navijáku k CAS

Poskytovatel: SOLAR ČERNILOV s.r.o., IČ 28785029

Příjemce: Obec Černilov

Výše příspěvku: 50.000 Kč

 

IV. Vlastní zdroje financování obce: 2,532.210 Kč

 

Bez názvustrikacka1

bio cibrČernilov zřizuje v lokalitě „V Číbru“ mokřadní biocentrum na pozemku p.č. 3267 v k.ú. Černilov. Předmětem podpory je výstavba mokřadního biocentra v katastrálních územích Černilov a Újezd u Hradce Králové. V rámci realizace bude vybudováno mokřadní biocentrum o rozloze 0,7 ha s periodickou vodní plochou během roku a vysokým podílem litorálního pásma. Sedimentační nádrže budou složit k zachycení smyvů z okolních polí a prodlouží životnost navrženého mokřadu. Okolí mokřadu bude osázeno druhově vhodnou doprovodnou vegetací. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Řídící orgán:                                              Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:                           SFŽP ČR
Příjemce dotace:                                       Obec Černilov

Realizační firma:                                       Merit Bau CZ a.s.
Technický dozor:                                      Ing. Zdeněk Herman
Autorský dozor:                                         ŠINDLAR s.r.o.
Zpracovatel projektové dokumentace: ŠINDLAR s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje projektu:      3 868 886 Kč
Podpora z ERDF:                                      3 671 857 Kč (95%)
Podpora SFŽP ČR:                                      193 255 Kč (5%)

logo-opzp

stroj cisteniV současných dnech můžete vidět v naší obci při práci nový čistící samosběrný vůz. Jedná se o sestavu komunálního kloubového nosiče Holder C 250 a zametací nástavby Kugelmann Easy Clean. Tento projekt, realizovaný v roce 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je omezování prašnosti z plošných zdrojů - komunikací. Navrhované opatření spočívalo v pořízení samosběrného vozu. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení imisí TZL do ovzduší o cca 1,52 t/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 878 050 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1 596 342 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 93 902 Kč (5 %) a příspěvek obce Černilov 187 806 Kč (10 %).

Aby obec zajistila využitelnost nosiče Holder po celý rok, zakoupila ze svých prostředků (342 175 Kč ) nástavby pro zimní údržbu komunikací a to: sypač SVS 0,6E, šípovou radlici PVS 130 a silniční zametač MZS 130 Z. Výrobce těchto zimních nástaveb je firma Simed s.r.o. Dvůr Králové nad Labem.

Řídící orgán:                     MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt:  STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace:              Obec Černilov
Dodavatel:                        KIS plus a.s. Litoměřice

logo-opzp